برگزار کننده دوره های آموزشی به شرح ذیل

مهارت های هفتگانه کاربری رایانه با مجوز رسمی از بنیاد جهانی ICDL
دوره امنیت شکبه های کامپیوتری (امنیت در اینترنت )
دوره تجارت الکترونیک
دوره طراحی واجرای وب سایت
دوره آموزش استفاده از خدمات مجازی در کسب و کار خود
دوره دانش عمومی رایانه